Το όνειρο μιας Ελλάδας ανοικτής, γεμάτης αυτοπεποίθησης

Έλαβα αυτήν την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σκέφθηκα να γράψω το αντίστοιχο κείμενο για την πατρίδα μου. Σας αρέσει; Συμφωνείτε; Πιστεύετε ότι θα βλέπατε ποτέ ή θα δείτε αντίστοιχο κείμενο από Έλληνα Πρωθυπουργό ή αρχηγό μεγάλου κόμματος; Εγώ νομίζω πως όχι, διότι τέτοιες βασικές ανησυχίες έχουμε μόνο εμείς στη Φιλελεύθερη Συμμαχία. Και ζητούμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας για να καταφέρουμε να βάλουμε στο τραπέζι ως κυρίαρχες απόψεις σαν και αυτές:

Μια Ελλάδα ανοικτή, γεμάτη αυτοπεποίθηση, που προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις και προωθεί ενεργά τα ελληνικά συμφέροντα, μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία των πολιτών της στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση αποτελεί το σωστό έρεισμα για να ανταποκριθεί η Ελλάδα στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Η περαιτέρω εμβάθυνσή της στρατηγικής αυτής αποτελεί το μέσο δημιουργίας του πλούτου που μπορεί να δώσει πρακτικό νόημα στις βασικές ελληνικές και ευρωπαϊκές αξίες της κοινωνικής ένταξης, αφενός, και της αλληλεγγύης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αφετέρου. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα από μέρους της Ελλάδας ώστε να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της ευημερίας των πολιτών της. Τα ανωτέρω αποτελούν τα βασικά θέματα ενός έγγραφου συζήτησης της Ελληνικής Κυβέρνησης, το οποίο εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο προορίζεται για την πανηγυρική εναρκτήρια σύνοδο της Βουλής των Ελλήνων. Το έγγραφο ανταποκρίνεται στο αίτημα του φετινού εαρινού Συμβουλίου της Ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης σχετικά με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Σε αυτό υποστηρίζεται ότι η Ελλάδα σημειώνει ήδη σημαντικές επιτυχίες όσον αφορά τη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης, βάσει της γενικής προσέγγισης που συμφωνήθηκε και στηρίζεται στη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία ανανεώθηκε την άνοιξη του 2005 μετά την αρχική έναρξη εφαρμογής της το 2000. Η παγκοσμιοποίηση, όμως, εξελίσσεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να πρέπει η Ελλάδα, αφενός, να εξασφαλίσει ότι οι εξωτερικές και εσωτερικές της πολιτικές αλληλοενισχύονται και, αφετέρου, να είναι διατεθειμένη να τις προσαρμόζει σε εξελίξεις όπως οι μεταβολές στις αγορές ενέργειας ή η πρόσφατη χρηματοπιστωτική αστάθεια.

Τίτλος του εγγράφου είναι: «Το ελληνικό συμφέρον: επιτυχία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης». Ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Ο λόγος ύπαρξης της Ελληνικής Κυβέρνησης στον 21ο αιώνα είναι ξεκάθαρος: να δώσει τα εφόδια στην Ελλάδα να σταθεί σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Προκειμένου να το επιτύχουμε, πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο στοιχείο, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, στην ενεργειακή ασφάλεια, στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, στην καλύτερη προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών, στην αύξηση της συνεργασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Τώρα απαιτείται διατήρηση του οράματος και μεγαλύτερη φιλοδοξία από μέρους των Ελλήνων πολιτικών. Ο προστατευτισμός δεν μπορεί να φέρει μεγαλύτερο πλούτο στην Ελλάδα. Θα έκανε φτωχότερους τους πολίτες, δεν θα τους παρείχε προστασία. Αλλά δεν είμαστε αφελείς. Δεν είμαστε μαλθακοί. Μπορούμε να απαιτήσουμε ισότιμη μεταχείριση και θα το πράξουμε. Θέλουμε από τους άλλους να είναι πιο ανοικτοί. Η πρόκληση είναι να υπάρχει προστασία, αλλά χωρίς προστατευτισμό. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες δείξαμε πως μπορεί να επιτευχθεί αυτό, με τις προτάσεις που υποβάλαμε για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας».

Μεταξύ των πολιτικών στόχων που αναφέρει το έγγραφο συζήτησης συγκαταλέγονται: η προώθηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων για την οικοδόμηση βιώσιμης ευημερίας· η διεύρυνση του φάσματος των ευκαιριών που προσφέρονται στους πολίτες μέσω της καλύτερης πρόσβασης στην απασχόληση, στην παιδεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στη φροντίδα υγείας και σε άλλες μορφές κοινωνικής προστασίας· η αντιμετώπιση της φτώχειας τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εξωτερικό· η έκδοση και εφαρμογή των οδηγιών που θα προτείνει τον Δεκέμβριο η Κυβέρνηση για την επίτευξη των στόχων που αφορούν τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· η οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς του 21ου αιώνα· η μετατροπή της νόμιμης μετανάστευσης σε κινητήρα δημιουργίας πλούτου· και η αναχαίτιση της παράνομης μετανάστευσης.

Το έγγραφο επισημαίνει ότι, χάρη στις βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις, στις θαρραλέες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος που λήφθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης συνόδου της Βουλής και στο γεγονός ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο κατάφερε να συμφωνήσει μία εντολή για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Ελλάδας να επιτύχει τους στόχους της.

Το έγγραφο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Καθιστά σαφές ότι η ΕΕ, ως μια ενιαία αγορά 500 εκατομμυρίων ατόμων που αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αγαθών και υπηρεσιών καθώς και τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αγαθών παγκοσμίως, ωφελείται τα μάλα από ένα ανοικτό παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Η οικονομική αυτή ισχύς αποτελεί μοχλό για την Ευρώπη και της Ελλάδα ώστε να συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων και να εξασφαλίσει ότι η διεθνής εμπορική διακυβέρνηση και τα παγκόσμια κανονιστικά πρότυπα αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα της Ευρώπης και της χώρας μας.

Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών θα είναι ευπρόσδεκτες να αναπτύξουν δραστηριότητα και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης στην ΕΕ, αλλά δεν θα τους επιτραπεί να παρακάμψουν τους κανόνες που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά. Είναι σημαντικό για την Ευρώπη και για την Ελλάδα να διατηρήσουν τον ανοικτό τους χαρακτήρα, να ασκήσουν την επιρροή τους στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, ώστε να επιδιώξουν ανάλογο άνοιγμα από τους άλλους και να υπερασπισθεί τον εαυτό τους από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Το έγγραφο αναφέρεται επίσης στη διεξοδική επισκόπηση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, σχεδόν 10 έτη από τότε που τέθηκε σε κυκλοφορία το ευρώ. Η επισκόπηση αυτή παρουσιάζει ιδέες για το πώς οι πολιτικές, ο συντονισμός και η διακυβέρνηση μπορούν να βοηθήσουν τη ζώνη του ευρώ να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το έγγραφο επισημαίνει ότι το ευρώ έχει ήδη αποδειχθεί άγκυρα σταθερότητας που έχει προστατεύσει ολόκληρη την οικονομία της ΕΕ και όχι μόνον τη ζώνη του ευρώ και την Ελλάδα. Οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία έτη αύξησαν την αντοχή των ευρωπαϊκών οικονομιών, τις έχουν ήδη βοηθήσει να διατηρηθούν υγιείς παρά τις μεγάλες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και θα τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την πρόσφατη λαίλαπα που έπληξε τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τον Δεκέμβριο, στα πλαίσια του Προϋπολογισμού, η Κυβέρνηση θα υποβάλει προς συζήτηση και έγκριση από το Κοινοβούλιο την ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίηση της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση της προόδου σε εθνικό επίπεδο, ιδίως στους τέσσερεις τομείς προτεραιότητας που περιλαμβάνουν την Ε&Α και την καινοτομία, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους και την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος.

Εν τω μεταξύ, το σημερινό έγγραφο που προορίζεται για τους Έλληνες Βουλευτές επιβεβαιώνει την επιλογή των τεσσάρων αυτών τομέων προτεραιότητας και επισημαίνει σημαντικές επιτυχίες. Ταυτόχρονα καθιστά σαφές ότι είναι επείγουσα ανάγκη να επισπευσθούν και να βαθύνουν οι μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ελευθερωθεί ολόκληρο το αναξιοποίητο δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης.

Μεταξύ των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που αναφέρονται στο έγγραφο συγκαταλέγεται ένας «Νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις» με ευρύ φάσμα προτάσεων, που προβλέπεται να υποβληθεί στα τέλη του 2008.

(Το πλήρες κείμενο του πραγματικού εγγράφου της Επιτροπής θα διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/press/reports/index_en.htm )

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s