» CHANGE.GOV » NYLON

Όταν μετά τη λέξη Αλλαγή και την τελεία, ακολουθεί η συντομογραφία gov τότε νιώθεις τον αέρα της αλλαγής να ψιλοφυσάει.

Ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος Barack Obama και το επιτελείο του δημιούργησαν το website change.gov, στο οποίο μπορεί κάποιος να βρίσκει ειδήσεις σχετικές με τη μετάβαση στη νέα προεδρία, όλες τις διαδικασίες, και πληροφορίες γύρω από την ατζέντα του νέου προέδρου. Στο ίδιο website υπάρχει επίσης περιοχή στην οποία οι πολίτες μοιράζονται τις ιδέες τους για τη νέα διακυβέρνηση, αλλά και τις ιστορίες τους γύρω από την πρόσφατη προεκλογική καμπάνια.

via » CHANGE.GOV » NYLON

δημόσια διαβούλευση για διαχείριση έργων δημόσιου χαρακτήρα

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης προχωρά σε δημόσια διαβούλευση και κρίση του σχεδίου προτύπου ΕΛΟΤ 1429, που εντάσσεται στη σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ για τη Δημόσια Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση και αφορά την επάρκεια και τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των οργανισμών να υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα. Οι οργανισμοί που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση με στόχο να υλοποιήσουν έργα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, από  την 1η Ιανουαρίου 2009 θα υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429.

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας προτίθεται να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση αυτή. Για αυτό το λόγο καλούμε όσες οργανώσεις μέλη έχουν εμπειρία ή ενδιαφέρον πάνω στο ζήτημα της διαχείρισης έργου (project management) δημόσιου χαρακτήρα και θέλουν να συμμετέχουν, να πλαισιώσουν την Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας στην αξιολόγηση και σχολιασμό του προτύπου μέσα από τη δημιουργία σχετικής ομάδας εργασίας, που θα πρέπει να εργαστεί και να καταλήξει άμεσα (εντός 1 μηνός) σε αποτέλεσμα . Όσες οργανώσεις με τα αντίστοιχα έμπειρα ή ενδιαφερόμενα στελέχη θέλουν να συμμετέχουν, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο οργανώσεων Μελών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καραουλάνη Θοδωρή ή με τη γραμματεία και να δηλώσουν άμεσα τη διαθεσιμότητα τους.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση του ΕΛΟΤ για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ : ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ανακοινώνει την ομόφωνη έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΛΟΤ του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου: ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις» για την υποβολή του  σε Ανοικτή Δημόσια Κρίση από 14 Απριλίου έως και  21 Μαΐου 2008. Στην επιτροπή επεξεργασίας που συγκρότησε ο ΕΛΟΤ και ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο Ελληνικού Προτύπου συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ), του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, της ΕΝΑΕ, της ΚΕΔΚΕ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στην Ανοικτή Δημόσια Κρίση καλούνται να συμμετάσχουν:

οι φορείς που υλοποιούν έργα του κοινοτικού πλαισίου στήριξης ή επιθυμούν να το πράξουν για έργα ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013

οι Διαχειριστικές Αρχές, οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές ή Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

τα Υπουργεία, οι Οργανισμοί Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

οι Ενώσεις  Δημόσιων Οργανισμών και Αναπτυξιακών Εταιρειών

τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα

οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων και οι οργανισμοί πιστοποίησης

οι επαγγελματικές και κοινωνικές οργανώσεις/ΜΚΟ και

το ευρύ κοινό

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχόλια και τροποποιητικές προτάσεις στη ηλ. διεύθυνση: gnb@elot.gr και στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313, 11145 Αθήνα, στα τηλεομοιότυπα (fax): 210/2283135 και 210/2120131 και στα τηλέφωνα:  210 2120115, 108, 113 και 125.

Το σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων εκπονήθηκε από ειδική επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκρότησε ο ΕΛΟΤ και δόθηκε  ως προσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή του ΕΛΟΤ για επεξεργασία και τροποποιήσεις, τον Φεβρουάριο 2008.

Η επιτροπή επεξεργάστηκε και ενσωμάτωσε τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που δόθηκαν από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Διαχειριστικές Αρχές και τα μέλη της Επιτροπής και παρέδωσε το σχέδιο ΕΛΟΤ 1429 για την υποβολή του σε  Δημόσια Κρίση την Παρασκευή 11 Απριλίου. Το πρότυπο 1429 εντάσσεται στη σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ για τη Δημόσια Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση και αφορά την επάρκεια και τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των οργανισμών να υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα. Οι οργανισμοί που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση με στόχο να υλοποιήσουν έργα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, από  την 1η Ιανουαρίου 2009 θα υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429. Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του προτύπου από τους φορείς που υλοποιούν: α) δημόσια τεχνικά έργα, β) δημόσιες προμήθειες και συμβάσεις με τη βοήθεια αναδόχου και γ) με ίδια μέσα, ο ΕΛΟΤ αναπτύσσει σχετικούς οδηγούς εφαρμογής που ολοκληρώνονται τον Μάιο του 2008. Η ανάπτυξη της σειράς προτύπων που αφορούν τη διαχειριστική επάρκεια των οργανισμών προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του ελέγχου των δράσεων και των έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και των κοινοτικών προγραμμάτων. Με την εφαρμογή και τον έλεγχο  πρότυπου συστήματος διαχειριστικής επάρκειας από τους οργανισμούς επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων και η κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων των έργων συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών  ταυτόχρονα με την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων δημόσιων πόρων και μέσων.

Κατεβάστε το σχέδιο του Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 από εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο αξιολόγησης του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 από εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο σχολιασμού του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 από εδώ.

Ψηφιακή Στρατηγική της Κυβέρνησης για την Παιδεία

Το ΥΠΕΘΟ και το ΥΠΕΠΘ ανακοίνωσε χθες συγκεκριμένες δράσεις ψηφιακής στρατηγικής για τη Νέα Γενιά, εστιασμένες κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης. Προτείνω να εξετάσουμε τα κείμενα και τις δράσεις, να συμμετέχουμε όσοι επιθυμούμε στη διαβούλευση, να ενημερώσουμε τους γνωστούς και φίλους και, αφού γίνουν όλα αυτά, να υιοθετήσουμε τις δικές μας απόψεις επί του θέματος

Σας παραθέτω τις ανακοινώσεις και τα σχετικά links.

Από ΥΠΕΠΘ για Διαβούλευση:

Από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το ίδιο θέμα:

Φορητός Μαθητικός Υπολογιστής  

Στα πλαίσια της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζουν τη Δράση «ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ>. Το σχέδιο ενσωμάτωσης του «ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ> στις σχολικές τάξεις τίθεται σε δημόσια διαβούλευση εώς και την Παρασκευή 04 Απριλίου 2008. Παρακαλούμε για την υποβολή των παρατηρήσεών σας μέσω της Φόρμας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση laptop@infosoc.gr
ή εντύπως στη διεύθυνση:

Διαβούλευση για το «Φορητό Μαθητικό Υπολογιστή>
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Λέκκα 23-25, 105 62, Αθήνα

Σχέδιο Ενσωμάτωσης «Φορητού Μαθητικού Υπολογιστή» (pdf)

Φόρμα Διαβούλευση (rtf)

 

Ανακοίνωση ΥΠΕΘΟ και ΥΠΕΠΘ για δράσεις ψηφιακής στρατηγικής για τη Νέα Γενιά:

Ενημέρωση για τις Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής για την Παιδεία

Τις τρεις νέες δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής για τους νέους παρουσίασαν σε έναν νεανικό πολυχώρο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης και ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης . Η δράση «Δες την Ψηφιακά» αφορά την επιχορήγηση υπολογιστών στο 20% των επιτυχόντων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε κάθε τμήμα ή σχολή της Ελλάδας, η δράση «μαθητικός υπολογιστής» αφορά το σχέδιο για την ενσωμάτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία και η δράση «ξε-blog-αρε» απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. «Η Ψηφιακή Στρατηγική που εφαρμόζουμε φέρνει την τεχνολογία στο επίκεντρο της ανάπτυξης και αποτελεί μια από τις βασικές μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης για το μέλλον της Ελλάδας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αλογοσκούφης.

Η Ομιλία του Υπουργού

Δες την Ψηφιακά

Διαγωνισμός Ξεblogκαρε

Φορητός Υπολογιστής ανά μαθητή